การปลูกผักสลัดแบบไฮโดรโปนิก

ศูนย์เรียนรู้บ้านผักไฮโดร www.banpakhydro.blogspot.com  Tel/Line ID 0814419642

นักวิทยาศาสตร์ได้ศึกษาพืชจนทราบว่าดินไม่มีความจำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืช เป็นเพียงตัวพยุงต้นพืชเท่านั้น ถ้าเราสามารถสกัดธาตุอาหารของพืชในดินได้ ก็ไม่จำเป็นต้องมีดินต่อไป

นี่เป็นที่มาของการปลูกไร้ดิน หรือไฮโดรโปนิก Hydroponics ที่มีปุ๋ย A-B เป็นอาหาร และมีการศึกษาระบบรากจนทราบว่า รากพืชต้องการอากาศไม่แพ้อาหารเช่นกัน (คลิกดูการปลูกผักไฮโดร แบบเติมอากาศใน ปุ๋ย A+B(Nutrient)โดยตรง Bubble Technique) ฉะนั้นการทำไฮโดรต้องคำนึงถึงอาหารและอากาศ

การปลูกผักสลัดทุกชนิด เราจะจัดการเติบโตของผักเป็น 3ช่วงคือ 1. อนุบาล1 (อ.1)คือช่วงแตกใบอ่อน เมล็ดพืชจะมีอาหารเพียงพอแล้วในการเจริญเติบโตในช่วงนี้ ใช้เวลา 1สัปดาห์ โดยเพาะเม็ดลงในวัสดุเพาะเช่น ฟองน้ำ ไยหิน(Rock Wool) เวอมิคูไร้(Vermiculite) เพอร์ไร้(Perlite) หรืออะไรก็ได้ที่ซึมน้ำได้ดี ให้วัสดุเพาะเปียกตลอดเวลา จนแตกใบออ่น 2-3ใบ

ช่วงที่2 หรืออนุบาล2(อ.2)คือช่วงที่พืชต้องการอาหารในการเจริญเติบโต การให้ปุ๋ย A+B ค่า EC อยู่ประมาณ0.5 -1 ms/cm ใช้เวลาประมาณ 3สัปดาห์ก็จะได้ตนขนาดตามรูปบน ระยะห่างของต้นประมาณ10cm. จากนั้นก็ย้ายไปปลูกใน ปลูก1(ป.1)


ช่วง ปลูก1(ป.1)คือช่วงที่ผักเติบโตพร้อมจำหน่ายใช้เวลา 2สัปดาห์ ระยะผักควรห่างกันประมาณ 20 -25 cm. ระยะนี้ปุ๋ย A+Bให้ปรับค่า ECประมาณ 1-1.5ms/cm แนะนำก่อนนำไปจำหน่ายควรนำผักสลัดไปเลี้ยงต่อในน้ำธรรมดาประมาณ 2-3วันก่อนจำหน่ายจะทำให้ผักไม่ขมจากปุ๋ย A+B


การคำนวนการปลูกผัก ต้องคำนึงถึงโต๊ะปลูก(ป) และระยะเวลา อ.1 อ.2 และ ป ประกอบกัน อย่างไรก็ดี ศูนย์เรียนรู้บ้านผักไฮโดร เสนอโต๊ะPVC ขนาด 0.6x1.60x4.00m. คือขนาดที่ใช้ท่อ PVC ในท้องตลาด ท่อ2 1/2"ยาว 4เมตร จำนวน 10ท่อ จะได้ปริมาณผัก 150ต้นต่อโต๊ะ  ระยะห่างของผักประมาณ 20-25 ซม.โดยรอบ

โจรทย์ถ้าเราต้องการให้ผักออก150ต้นทุกสัปดาห์  หรือ 1โต๊ะทุกสัปดาห์อย่างต่อเนื่อง  ก็ต้องใช้ ถาด อ.1 =2ถาด  ถาด อ.2=4ถาด  และโต๊ะ ป =3โต๊ะ(สังเกตุ จำนวนจะมากกว่าระยะเวลา บวก 1) เช่น อ.1 ระยะการปลูก 1สัปดาห์+1=2ถาด  อ.2 ระยะการปลูก 3สัปดาห์+1=4ถาด  และ ป ระยะการปลูก 2สัปดาห์+1=3โต๊ะ หรือสรุปนี่คือ 1 ชุดต่อการปลูกที่ 150ต้น  และต้องปลูก อ.1 ทุกๆสัปดาห์ จะวนครบรอบพอดี

การคำนวนจำนวนต้นผักที่ อ.1 ในโจรทย์ไม่ใช่ที่ 150ต้นเพราะต้องเอาอัตราการงอกมาคำนวนด้วย เช่น ต้องการผัก 150 ต้นทุกสัปดาห์ อัตราการงอกที่ 90% จำนวนที่ต้องปลูกใน อ.1 = (150+10%)=165ต้น 

ยากไปมั้ยครับ แต่ไม่ต้องกังวลมากเพราะผมทำเป็น Program คำนวนไว้แล้วคลิกที่ภาพด้านบนครับ..่อย่างง่ายเลย